یک فرد سیگاری سالانه چقدر به اقتصاد خانواده لطمه میزند

اگر قیمت هر پاکت سیگار اعم از داخلی و خارجی را به طور متوسط ده هزار تومان در نظر بگیریم و تعداد نخهای مصرف شده توسط یک فرد را به طور متوسط دوازده عدد بدانیم هر فرد سیگاری در ماه معادل 180 هزار تومان به اقتصاد خانواده لطمه وارد میکند یعنی به عبارت دقیقتر سالی 2 میلیون تومان

توجه کنید که این عدد میانگین است و این رقم گاهی تاچهار برابر یعنی 8 میلیون تومان در سال هم میرسد

در مورد میزان مصرف سیگار آمارهای در ایران متفاوت و بعضاً متناقض است که ما با تحلیل های خود به نتایج زیر رسیدیم

در ایران تقریباً نه میلیون سیگاری داریم که هر نفر به طور متوسط روزانه 12 نخ دود میکنند اگر قیمت هر نخ سیگار را متوسط 400 تومان در نظر بگیریم میشه سالانه 16 هزار میلیارد تومان

به عبارت بهتر و دقیقتر ایرانی ها هر ثانیه 500 هزار تومان دود میکنند

اگر کمک هزینه هرازدواج را 50 میلیون تومان بگیریم با این پول میتوان سالانه حدود 315 هزار ازدواج را سرو سامان داد یعنی سالی 600 هزار جوان ایرانی را فرستاد خانه بخت

برای دیدن آمارهای جالب و بعضاً تکان دهنده لحظه‌ای ایران به سایت http://Iranshomar.ir

مراجعه کنید

ثروتمندان در ایران بابت بنزین ده برابر بیشتر از فقرا یارانه دریافت میکنند

بنابر پژوهش های انجام گرفته در ایران هر ساله به ازای هر نفر یک میلیون تومان یارانه غیر نقدی پنهان توزیع میشود که این یارانه بابت بنزین، دارو،نان،آب،برق،گاز و.. پرداخت میشود اما متاسفانه بدلیل عدم رعایت توزیع عادلانه و اصولی ثروتمندان جامعه بیشتر از این یارانه‌ها برخوردار میباشند به طوری که مطابق جدول زیر سه دهک پر درآمد کشور در سال 97 مجموعاً 67 هزار میلیارد تومان، و سه دهک فقیر جامعه در همین سال جمعا 11 هزار و ششصد میلیارد تومان از این یارانه‌ها برخوردار شده‌اند و این یعنی بی عدالتی آشکار و ظلم فاحش

برای دیدن آمارهای جالب و بعضاً تکان دهنده لحظه‌ای ایران به سایت

http://Iranshomar.ir

مراجعه کنید

یارانه غیر نقدی پنهان توزیع شده بین دهکهای در آمدی