یک فرد سیگاری سالانه چقدر به اقتصاد خانواده لطمه میزند

اگر قیمت هر پاکت سیگار اعم از داخلی و خارجی را به طور متوسط ده هزار تومان در نظر بگیریم و تعداد نخهای مصرف شده توسط یک فرد را به طور متوسط دوازده عدد بدانیم هر فرد سیگاری در ماه معادل 180 هزار تومان به اقتصاد خانواده لطمه وارد میکند یعنی به عبارت دقیقتر سالی 2 میلیون تومان

توجه کنید که این عدد میانگین است و این رقم گاهی تاچهار برابر یعنی 8 میلیون تومان در سال هم میرسد

در مورد میزان مصرف سیگار آمارهای در ایران متفاوت و بعضاً متناقض است که ما با تحلیل های خود به نتایج زیر رسیدیم

در ایران تقریباً نه میلیون سیگاری داریم که هر نفر به طور متوسط روزانه 12 نخ دود میکنند اگر قیمت هر نخ سیگار را متوسط 400 تومان در نظر بگیریم میشه سالانه 16 هزار میلیارد تومان

به عبارت بهتر و دقیقتر ایرانی ها هر ثانیه 500 هزار تومان دود میکنند

اگر کمک هزینه هرازدواج را 50 میلیون تومان بگیریم با این پول میتوان سالانه حدود 315 هزار ازدواج را سرو سامان داد یعنی سالی 600 هزار جوان ایرانی را فرستاد خانه بخت

برای دیدن آمارهای جالب و بعضاً تکان دهنده لحظه‌ای ایران به سایت http://Iranshomar.ir

مراجعه کنید

ارسال پاسخ

Your email address will not be published.
Required fields are marked *