در ایران هر ۱۵ ثانیه یک تن ضایعات نان و گندم

در ایران سالانه ۱۴ میلیون تن گندم تولید میشود که از این میزان حدود ۱۴ درصد معادل دو میلیون تن در مراحل مختلف کاشت و برداشت و فرآیند تولید نان هدر میرود

ارسال پاسخ

Your email address will not be published.
Required fields are marked *