برچسبمیزان یارانه های غیر نقدی

جدول تقسیم یارانه های غیر نقدی میان فقرا و ثروتمندان جامعه

در ایران همه مردم به لحاظ در آمد ماهیانه به ده قسمت تقسیم شده اند که هر کدام از این دسته ها را در محافل اقتصادی به عنوان یک دهک میشناسیم و به ترتیب صعودی از دهک اول تا دهم نامگذاری شده است

به طوری که دهک اول نماینده فقیر ترین اقشار جامعه و دهک دهم نمایشگر ثروتمندترین گروه مردم میباشند و بقیه سطوح درآمدی بین این دو دهک نمایش داده می شوند.

در جدول زیر میزان اختصاص یارانه های غیر نقدی در زمینه های مختلف شامل دارو،کالاهای اساسی، بنزین،برق و…. را مشاهده میکنید که بیانگر اختلاف فاحش بین تقسیم یارانه ها بین اغنیا و فقراست که نتیجه آن بی عدالتی محض است.

جدول اختصاص یارانه های غیر نقدی
ما در سایت ایران شمارhttp://Iranshomar.ir برخی از آمارهای جدول فوق را به صورت ثانیه شمار آورده ایم
لازم است این نکته را یاد آوری کنیم که منظور ما از فقرا سه دهک اول و منظور از اغنیا سه دهک آخر بوده و چهار دهک وسط را به عنوان طبقه متوسط از آمار ارائه شده حذف کرده ایم