برچسبیارانه بنزین در ایران

ثروتمندان در ایران بابت بنزین ده برابر بیشتر از فقرا یارانه دریافت میکنند

بنابر پژوهش های انجام گرفته در ایران هر ساله به ازای هر نفر یک میلیون تومان یارانه غیر نقدی پنهان توزیع میشود که این یارانه بابت بنزین، دارو،نان،آب،برق،گاز و.. پرداخت میشود اما متاسفانه بدلیل عدم رعایت توزیع عادلانه و اصولی ثروتمندان جامعه بیشتر از این یارانه‌ها برخوردار میباشند به طوری که مطابق جدول زیر سه دهک پر درآمد کشور در سال 97 مجموعاً 67 هزار میلیارد تومان، و سه دهک فقیر جامعه در همین سال جمعا 11 هزار و ششصد میلیارد تومان از این یارانه‌ها برخوردار شده‌اند و این یعنی بی عدالتی آشکار و ظلم فاحش

برای دیدن آمارهای جالب و بعضاً تکان دهنده لحظه‌ای ایران به سایت

http://Iranshomar.ir

مراجعه کنید

یارانه غیر نقدی پنهان توزیع شده بین دهکهای در آمدی